Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

  • Patientens väg genom vården - väntetidsuppföljning med stöd av patientregistret?

    I en ny rapport har Socialstyrelsen tittat på hur ett system för att följa upp väntetider på nationell nivå med stöd av patientregistret kan utformas.

    2013-12-19

    Läs mer
  • Ny rapport om väntetider på landets akutmottagningar

    Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av väntetiderna på Sveriges 70 sjukhusbundna akutmottagningar.

    2013-12-19

    Läs mer
  • Nya resultat från primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin och kömiljarden

    Nu finns resultat från årets höstmätning inom primärvården, liksom oktoberresultaten från de särskilda satsningarna Barn och unga med psykisk ohälsa och Kömiljarden.

    2014-01-08

    Läs mer
  • Nya resultat från den specialiserade vården

    Resultat från uppföljningen av besök och operation/åtgärd inom den specialiserade vården finns nu för oktober månad.

    2013-12-19

    Läs mer
  • Rapport från Socialstyrelsen om väntetider inom cancervården

    I delrapporten Väntetider i cancervården - väntetider från remiss till behandling i cancervården presenteras väntetidssituationen för cancerpatienter i Sverige.

    2013-12-19

    Läs mer
  • Månadsuppföljning inom primärvården

    Nu finns månadsresultat från primärvården på nya väntetider.se. För första gången redovisas månadsresultat för de landsting/regioner som utöver vår- och höstmätningarna även rapporterar månadsvis.

    2013-12-19

    Läs mer
  • Socialstyrelsen presenterar ny rapport om tillgänglighetssatsningen för barn och unga

    Socialstyrelsen följer kontinuerligt upp väntetidsutvecklingen inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I en ny rapport presenteras uppföljningen av landstingens insatser 2012.

    2013-12-19

    Läs mer
  • Lägesbild - mätpunkter inom barn- och ungdomspsykiatrin inför 2014

    Utvecklingsarbetet med att ta fram mätpunkter för upprättad och utvärderad vårdplan inom barn-och ungdomspsykiatrin är nu inne i sitt slutskede.

    2013-12-19

    Läs mer
  • Led i helheten - delrapport november 2012

    Delrapporten Led i helheten är ett diskussionsunderlag som beskriver några av de samverkansprojekt som pågick under 2012 och som syftar till att det ska bli lättare att följa patientens kontakter med vården.

    2013-12-19

    Läs mer
  • 18 landsting får ta del av 214 miljoner kr

    En majoritet av landstingen/regionerna, 18 stycken, nådde antingen ett eller båda målen inom tillgänglighetssatsningen för barn och unga med psykisk ohälsa under 2012.

    2013-12-19

    Läs mer
  • Särskild satsning för barn och unga med psykisk ohälsa 2013

    Den särskilda satsningen för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa ingår i Psykiatriöverenskommelsen 2013. Tidigare ingick satsningen i den så kallade Kömiljardsöverenskommelsen. För 2013 gäller samma grundläggande krav och beräkningsmodell som gällde för 2012 och som finns beskrivet i Kömiljardsöverenskommelsen 2012.

    2013-12-19

    Läs mer
  • Information om kömiljardsöverenskommelsen 2013

    Sveriges Kommuner och Landsting har i Kömiljarden 2013 kommit överens med regeringen om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Syftet är att genom ekonomiska incitament uppmuntra och stärka tillgänglighetsarbetet i landstingen/regionerna.

    2013-12-19

    Läs mer