Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vårdgarantiläge

Riket

Byt region/landsting
89%

Telefontillgänglighet Primärvård

89% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
89%

Läkarbesök Primärvård

89% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
81%

Första besök i specialiserad vård

81% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
76%

OPERATION/ÅTGÄRD

76% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer

Sammanställning Riket

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Riket:
1 890 240
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2016
Riket : 2 027 658
 • 89%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • (Riket: 89%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2016
Riket : 86%

Resultaten avser hösten 2016

Tid till allmänläkare i primärvården

Här visas totalt antal besök till allmänläkare på vårdcentraler/motsvarande som omfattas av vårdgarantin, samt andelen av dessa som genomfördes inom högst 7 dagar.

Fördjupade resultat om Tid till allmänläkare i primärvården

Totalt antal läkarbesök

Riket:
229 825
Totalt antal besök till allmänläkare som omfattas av vårdgarantin under mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2016
Riket : 241 797
 • 89%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • (Riket: 89%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2016
Sverige : 0%
Riket : 90%

Resultaten avser hösten 2016

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Riket:
288 674
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. Februari 2017
Riket : 290 206
 • 81%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • (Riket: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Februari 2017
Riket : 79%

Resultaten avser mars 2017

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Riket:
122 199
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). Februari 2017
Riket : 123 651
 • 76%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • (Riket: 76%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Februari 2017
Riket : 75%

Resultaten avser mars 2017

Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Resultaten är uppdelade på somatisk och psykiatrisk slutenvård. Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultaten nedan avser antal överbeläggningar per hundar disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Fördjupade resultat om Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Överbeläggning

Somatik
-1
Somatik Sverige
4,9
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

Somatik
-1
Somatik Sverige
2,1
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Resultaten avser februari 2017