Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vårdgarantiläge

Region Västmanland

Byt region/landsting
92%

Telefontillgänglighet Primärvård

92% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
85%

Läkarbesök Primärvård

85% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
86%

Första besök i specialiserad vård

86% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
74%

OPERATION/ÅTGÄRD

74% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
Landstinget Västmanland Logo

Sammanställning Region Västmanland

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Region Västmanland:
76 489
Riket:
1 890 240
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2016
Västmanland : 80 568
Riket : 2 027 658
 • 89%
 • 92%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 92% (Riket: 89%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2016
Västmanland : 88%
Riket : 86%

Resultaten avser hösten 2016

Tid till allmänläkare i primärvården

Här visas totalt antal besök till allmänläkare på vårdcentraler/motsvarande som omfattas av vårdgarantin, samt andelen av dessa som genomfördes inom högst 7 dagar.

Fördjupade resultat om Tid till allmänläkare i primärvården

Totalt antal läkarbesök

Region Västmanland:
13 664
Riket:
194 555
Totalt antal besök till allmänläkare som omfattas av vårdgarantin under mätperioden. Resultat från föregående mätning, november 2016
Västmanland: 14 939
Riket : 206 747
 • 88%
 • 85%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 85% (Riket: 88%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, november 2016
Västmanland : 80%
Riket : 86%

Resultaten avser december 2016

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Region Västmanland:
6 233
Riket:
290 206
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. Januari 2017
Västmanland: 6 168
Riket : 287 237
 • 79%
 • 86%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 86% (Riket: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Januari 2017
Västmanland:86
Riket : 78%

Resultaten avser februari 2017

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Region Västmanland:
3 677
Riket:
123 651
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). Januari 2017
Västmanland: 3 669
Riket : 125 142
 • 75%
 • 74%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 74% (Riket: 75%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Januari 2017
Västmanland:73%
Riket : 75%

Resultaten avser februari 2017

Väntat mindre än 60 dagar

Här visas andelen patienter som fått ett förstabesök respektive operation/åtgärd inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Fördjupade resultat om Väntat mindre än 60 dagar

Måluppfyllelse förstabesök

 • 73%
 • 75%
 • 75% (Riket: 73%)
Andel patienter som fått ett förstabesök till specialiserad vård inom 60 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är 69 procent eller lägre för aktuell månad.

Måluppfyllelse operation/åtg�rd

 • 0%
 • 66%
 • 66% (Riket: 0%)
Andel patienter som fått sin operation/åtgärd inom 60 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är 69 procent eller lägre för aktuell månad.

Resultaten avser januari 2017

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning/behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar. Målet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning och minst 80 procent en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Fördjupade resultat om Barn och unga med psykisk ohälsa

Måluppfyllelse första bedömning

 • 79%
 • 77%
 • 77% (Riket: 79%)
Andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Måluppfyllelse påbörjad fördjupad utredning/behandling

 • 71%
 • 81%
 • 81% (Riket: 71%)
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Resultaten avser december 2016

Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Resultaten är uppdelade på somatisk och psykiatrisk slutenvård. Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultaten nedan avser antal överbeläggningar per hundar disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Fördjupade resultat om Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Överbeläggning

Somatik
8,5
Somatik Sverige
5,2
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

Somatik
1,5
Somatik Sverige
2
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Resultaten avser januari 2017